Önkormányzati választás 2019

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatos tudnivalókról

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának időpontja: 2019. október 13. /308/2019. (VII. 26.) KE határozat/ Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja 2019. augusztus 23-ig. /a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 115. § (2) bekezdése/ A helyi választási iroda készíti el az értesítőt és adja át vagy küldi meg annak a választópolgárnak, aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. /Ve. 116. § (1) bekezdés/ Választójog:

- Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható legyen. - Az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárának joga van, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható legyen. - Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert minden nagykorú személynek joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó legyen.

- Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. Nem választható az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából. /Magyarország Alaptörvénye XXIII. cikk (1)-(6) bekezdés/ A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán - a választópolgár lakóhelyén vagy – ha legkésőbb 2019. június 26-án tartózkodási helyet is létesített – bejelentett tartózkodási helyén választhat, - a választópolgár bármely választókerületben választható, - nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti. /a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 1. § (2)-(3) bekezdés/ Kik szavazhatnak átjelentkezéssel: (szavazóköri névjegyzéket érintő kérelem)

- Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthat be, akinek a választás kitűzését megelőzően legalább harminc nappal (legkésőbb 2019. június 26-ig) létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart. - Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 1600 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. - Az átjelentkezési kérelemnek a Ve. 92. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt (választópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja neve, személyi azonosítója) adatokon túl tartalmaznia kell a választópolgár tartózkodási helyének címét. - A helyi választási iroda vezetője a kérelem alapján a választópolgárt törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi a tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe.

- A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha legkésőbb 2019. október 11-én tartózkodási helyét megszüntette. /Ve. 307/A. § – 307/B. §/ Határidő: a kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 1600 óráig meg kell érkeznie a helyi választási irodához.

Mozgóurna iránti kérelem: (szavazóköri névjegyzéket érintő kérelem) - A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár nyújthatja be. - A mozgóurna iránti kérelem a benyújtás módjának függvényében meghatározott időpontig nyújtható be a helyi választási irodához, továbbá a szavazás napján legkésőbb 12 00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.

- A mozgóurna iránti kérelemnek a Ve. 92. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt (választópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja neve, személyi azonosítója) adatokon túl tartalmaznia kell a szavazókör területén lévő tartózkodási helyét, ahová a mozgóurna kivitelét kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér, valamint a mozgóurna-igénylés okát. /Ve. 103. § (1)-(3) bekezdés/ Határidő: a kérelemnek alapesetben legkésőbb 2019. október 9-én 1600 óráig meg kell érkeznie a helyi választási irodához, vagy a választás napján 12 00 óráig meg kell érkeznie az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz.

Fogyatékossággal élő választópolgárok segítése: (központi névjegyzéket érintő kérelem) A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében: - Braille-írással készült értesítő megküldése, - könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése, - Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során, - akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása. /Ve. 88. §/ A helyi választási iroda területén a szavazóhelyiségek mindegyike akadálymentes. A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet, - személyesen a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti helyi választási irodához vagy - levélben, ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján keresztül a lakcíme szerinti választási irodához nyújthatja be. /Ve. 91. § (1) bekezdés/ Szavazóköri, valamint központi névjegyzéket érintő kérelem a Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu hivatalos honlapján on-line benyújtható vagy postai úton történő benyújtáshoz a formanyomtatvány pdf formátumban a honlapról letölthető.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán külképviseleti választási iroda nem működik. /Ve. 304. §/ Felhívjuk a választópolgárok figyelmét, hogy a fent leírtak alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, az országgyűlési és az európai parlamenti választásoktól eltérően: - csak magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak, - átjelentkezés iránti kérelmet az a választópolgár nyújthat be, akinek a választás kitűzését megelőzően legalább harminc nappal létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart,

- külképviseleten történő szavazásra nincs lehetőség.