0126 hrsz

 

■■

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG vármegyei
Kormányhivatal
Tárgy: A Kölese
település 0126 helyrajzi
számú, részarány földkiadási eljárással érintett
földrészlet megosztása során a kiindulási hely és osztásirány megállapítása.HATÁROZATA Kölese település 0126 helyrajzi számú földrészlet részarány
földkiadási eljárásában a megosztás kiindulási helyét és irányát - megközelíthetőségi
és művelhetőségi szempontoknak megfelelően, valamint figyelembe véve a
kialakult helyszíni használatot is - az alábbiak szerint határozom meg:A megosztás kiindulási helyét a jelen határozat mellékletét képező térképvázlaton
megjelölt közös földrészlet-határvonalban határozom meg, azaz a megosztás
kiindulási helye a Kölese település 0126 helyrajzi számú és a 0127 helyrajzi
számú ingatlanok közös határvonala.
A megosztás iránya:Első irány: a kiindulási
helye
a jelen határozat mellékletét képező térképvázlaton megjelölt Kölese
0126
és 0127 helyrajzi számú földrészletek közös határvonalától
kiindulva, nyugatról- keleti irányba haladva a 0125 helyrajzi számú földrészlet
határvonaláig haladva azzal, hogy az osztóvonalak a Kölese 0125 helyrajzi
számú ingatlanra merőlegesen kerüljenek kialakításra.Második irány: a Kölese 0126 és
0125 helyrajzi számú
földrészletek közös
határvonalától kiindulva nyugatról- keleti irányba haladva határozom meg
azzal, hogy az osztóvonal a Kölese 0125 helyrajzi számú ingatlannal párhuzamosan
kerüljön kialakításra.
A kialakításra kerülő földrészletek megközelítése útról nem
biztosított, új út kialakítása szükséges.
A kialakítandó új, önálló földrészletek 3000 m2-nél
kisebb területüek nem lehetnek.A döntés ellen közigazgatási úton
önálló jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel végleges, (hirdetményi közlés
esetében a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap), azonban a
közléstől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással felülvizsgálata
kérhető a Debreceni Törvényszéktől (4026 Debrecen Perényi utca 1.) a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal (4400 Nyíregyháza, Hősök tere
5.) ellen indított keresettel. A keresetlevelet a Szabolcs-Szatmár-BeregSZABOLCS-SZATMÁR-BEREG
VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALI FŐOSZTÁLY
FÖLDHIVATALI OSZTÁLY 1.4900
Fehérgyarmat, Tömöttvár u. 14-16.4900 Fehérgyarmat, Pf.: 32.Telefon:(44)510-850Fax:(44)795-665
E-mail:f eh ergyarm at [dot] foldhivatal [at] szabelcs [dot] gov. hu Honlap: www.korfnanyhivatal.huVármegyei
Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1. (4900
Fehérgyarmat Tömöttvár u. 14-16.) lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként
postára adni.A közigazgatási döntés
felülvizsgálata iránti bírósági eljárás (közigazgatási per) illetéke 30 000
forint.A döntés
felülvizsgálata iránti eljárásban a feleket jövedelmi viszonyaikra tekintet
nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg; az illetéket utólag, a bíróság
felhívására kell megfizetni.A bíróság a
keresetlevelet vissza utasítja, ha a felperes a keresetindítási határidőt
elmulasztja, és igazolási kérelmet nem terjeszt elő, vagy azt a bíróság
elutasítja.Ha egyik fél sem
kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az
ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a
keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó
hatálya nincs.A jogi képviselővel
eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet - mint az E-ügyintézési tv. alapján
elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett - minden beadványt, így
a keresetlevelet is kizárólag elektronikusan, az E-ügyintézésí tv.-ben és végrehajtási
rendeletéiben meghatározott módon nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is
elektronikusan kézbesít a részére.A keresetlevél
az e-Papír elektronikus üzenetküldő alkalmazáson keresztül a
https://epapir.gov.hu/level/uj oldalon, "Jogorvoslat" megnevezésű témacsoport,
"Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti
keresetlevél benyújtása" megnevezésű ügytípus, Szabolcs-Szatmár-Bereg
Vármegyei Kormányhivatal / érintett Járási Hivatal címzett kiválasztásával
nyújtható be a közigazgatási határozatot hozó szervnél.
A jogi képviselő nélkül eljáró
felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is
előterjesztheti. Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az
elektronikus kapcsolattartási módot választja, beadványait Ügyfélkapu
igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan kézbesít részére.INDOKOLÁSA részarány földkiadás során
keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól
szóló 63/2005, (IV.8.) Korm. rendelet és annak végrehajtására kiadott 3/2006.
(FVÉ 6.) FVM utasításban foglaltak szerint a részarány-tulajdon önálló
földrészletben történő kiadására irányuló eljárásában a Kölese település
0126
helyrajzi számú földrészlet megosztása során a megosztás kiindulási
helyének és irányának a meghatározása szükséges.A Kölese település 0126 helyrajzi számú ingatlan
vonatkozásában megállapítottam, hogy az érintett ingatlan művelési ága az
ingatlan-nyilvántartási állapottal nem egyező. Az ingatlan egy részén fásított
terület található. A kiosztás után a művelési ágakat a természetbeni állapottal
egyezően kell feltüntetni.A kialakítandó földrészletek megközelítéséhez út
kialakítása szükséges.A fentiek alapján a Kölese település 0126 helyrajzi számú
ingatlan megosztásának kiindulási helyét és irányát a határozatom rendelkező
részében foglaltak szerint határoztam meg.Az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016, évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 8. § (3)
bekezdése szerint: „Miniszteri rendelet kivételével jogszabály e törvény
szabályaival összhangban álló, kiegészítő eljárási rendelkezéseket állapíthat
meg,”A megosztásra vonatkozó alapvető
szabályokat A földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II.
törvény (a
továbbiakban: Fkbt.) az alábbiak szerint mondja ki:„9/C. § (6) bekezdése értelmében
,A kialakítandó új, önálló földrészletek 3000 m2~né! kisebb
területitek nem lehetnek. Az 1994. július 27-éig hatályban volt jogszabályok
alapján zártkertnek minősült területen a kialakítandó önálló földrészlet
legkisebb területe 1500 m2 lehet.1’
12/H. § (4) „Az önálló
földrészlet kialakítására a 9/C. ■§ (6) bekezdését kell alkalmazni. ”
12/G. § (2) bekezdése értelmében ,fi
kérelem alapján az Ingatlanügyi hatóság meghatározza a megosztás kiindulási
helyét és irányát, figyelemmel a müvelhetöségi és a megközelíthetőségi
szempontokra, valamint a kialakult helyszíni használatra. A megosztás módiát
kiindulási helyét és irányát meghatározó határozatot az íngatlanügvi hatóság a
település polgármesteri hivatalának hirdetőtábláján legalább nyolc napra
történő kifüggesztéssel közli az érintettekkel, és ezen időtartamon belül
lehet a határozatot fellebbezéssel megtámadni. Ebbe a határidőbe nem számít
bele a határozat kifüggesztésének és a levételének a napja.
18.§ (2) bekezdése értelmében
2012. december 29-e előtt indult olyan eljárásokban, amelyekben az ingatlanügyi
hatóság a keretmérést elvégezte, a közigazgatási hatósági eljárás
megindításának időpontjában hatályos jogszabályi rendelkezések szerint kell
lefolytatni azzal, hogy az ingatlan­nyilvántartásba bejegyzett jogok jogosultja
hozzájárulásának hiánya nem akadályozza az eljárás lefolytatását.
A 63/2005. (IV.8.) Korm. rendelet az előkészítéssel és a
megosztással kapcsolatban a következőképpen rendelkezik:3.  
§ (3) „Az
előkészítés keretmérésből és mezőgazdászi helyszínelésből áll, A keretmérés
során az elsődleges helyszíni használatot is be kell mérni. A helyszínelés
során megállapított művelési ág változást csak a megosztási eljárás lezárását
követően lehet átvezetni az ingatlan-nyilvántartásban."
4.  
(1) „A körzeti
földhivatal a talajvédelmi, megközelíthetőségi és müvelhetöségi szempontoknak
megfelelően - figyelemmel a helyszínen kialakult használati állapotra is -
meghatározza a megosztás kiindulási helyét és irányát. Az eljárás csak a
határozat jogerőre emelkedése után folytatható. ”
A 3/2006. (FVÉ 6.) FVM utasítás a megosztással kapcsolatban
az alábbi alaoelveket határozza meg:A § (3) „Ha a természetben az
Ingatlan-nyilvántartási térképen nem ábrázolt árok, csatorna, út vagy egyéb,
kivettnek minősülő részlet található és az nem felmérési, térképezési vagy
területszámítási hibából adódik, azokat egyedileg kell vizsgálni, s az önálló
földrészletté alakítással, valamint a tulajdonjoggal kapcsolatos döntést az
érintettekkel történő egyeztetések után kell meghozni. ’’
A § (6) „A megosztás kiindulási helyét és az osztásirány
határozatot a földmérési és mezőgazdászi szempontú helyszínelés eredményének,
továbbá a szakhatóság (Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat) előzetes -
helyszínelés alapján kialakított - véleményének figyelembevételével kell
előkészíteni, és hozzájárulásával meghozni. A határozat közszemlére tételének
időtartama 15 nap."
Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében: „Ha
törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja
a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő tizenötödik nap.
A hirdetményi
közlést az Ákr. 88. § (1) bekezdésének c) pontja lehetővé teszi, tekintette! az
Fkbt. 12/G. §- bán foglaltakra: közlést hirdetmény útján kell teljesíteni,
ha azt törvény vagy kormányrendelet előírja. ”       t
Az Ákr. szabályainak megfelelően a hirdetményt az
ingatlanügyi hatóság a honlapján helyezi el. valamint a települési önkormányzat
honlapján.A határozat véglegessége szempontjából az Ákr. 52. § (1) bekezdését
alapul véve a napokban megállapított határidőbe nem számít bele a határidő
kezdetére okot adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, a közlésnek, a
kézbesítésnek, a hirdetmény honlapon történő közzétételének és levételének,
valamint a közhírré tétel napja.Jelen végzést Ákr. 81. § (1)
bekezdése szerint hoztam meg, amely az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján
véglegessé válik a közléssel.A jogorvoslati jogról az Ákr. 114.
§ (1) bekezdése, 116. § (1) és (4) bekezdései adnak lehetőséget, valamint a
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.)
1- §, 7. § (1) bekezdése, a 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés a) pontja,
18. § (1) bekezdése, 28. § - 29. §, 39. § (1 )-(6) bekezdései, 48.§ (1)
bekezdés i) pontja,, a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi
területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. sz. melléklet
3. pontja, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
608. § (1) bekezdése rendelkezik.Az illeték mértékéről az
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1)
bekezdése alapján adtam tájékoztatást. Az illetékfeljegyzési jogra vonatkozóan
szabályokat az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja tartalmazza.A jogorvoslatnak a határozat
hatályosulására a Kp. 39. § (6) bekezdése alapján nincs halasztó hatálya. A
bírósági felülvizsgálat esetén a tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről
a Kp. 77. § (1)-(2) bekezdései adnak tájékoztatást.Hatáskörömet és illetékességemet a
földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 383/2016. (XII.02.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja, 36. §. b)
pontja és 37. § (1) bekezdése, valamint az egyes földügyi eljárások részletes
szabályairól szóló 384/2016. (XII.02.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése
állapítja meg.Fehérgyarmat, 2024.
január 10.
Román István főispán
nevéber/és megbízásábóldr. Ben^ze Valériaosztályvezető l/(